Regulamin korzystania z usług w NEWLOOK's Institute

§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usług świadczonych w NEWLOOK's Institute, prowadzony przez NEW LOOK CONSULTING Agnieszka Feifer. Siedziba i adres: ul Warzywna 32, 40-545 Katowice NIP: 6342346791.
2. Klient NEWLOOK's Institute ma obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu.
3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do zabiegu.
4. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż̇ nie ma żadnych przeciwwskazań́ zdrowotnych do korzystania z wybranego zabiegu.

§2 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest New Look Consulting, Agnieszka Feifer, ul. Warzywna 32, 40-545 Katowice oraz NEWLOOK's Institute, ul. Gałczyńskiego 5 , 00-362 Warszawa.
2. Dane osobowe Klienta są chronione z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożone zostały adekwatne środki i procedury mające to zapewnić.
3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym zewnętrznym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi systemu Versum do zarządzania salonem. Dane udostępniane są na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez NEWLOOK's Institute w celach związanych z działalnością salonu, w tym:

  • zapisania Klienta na usługę, odwołania lub zmiany terminu wizyty, potwierdzenia wizyty lub kontaktu w Klientem w celach związanych z działalnością salonu
  • wykonania samej usługi w salonie
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami
  • marketingu własnego salonu

5. W NEWLOOK's Institute przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp.
6. Klient poproszony jest o powyższe dane w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.
7. Dane osobowe wpisywanie w Karcie Klienta związane z jego zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez niego usługi.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w NEWLOOK's Institute.
W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana usługa.
9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub do przeniesienia tych danych.

§3 Klienci

1. Klientem NEWLOOK's Institute, może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Dopuszcza się korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie tylko wyłącznie za zgodną rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego poświadczoną podpisem na formularzu wyrażenia świadomej zgody na zabieg.
2. Na teren NEWLOOK's Institute, nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających.
3. Pobyt na terenie NEWLOOK's Institute służy wypoczynkowi, dlatego każdy Klient zobowiązany jest zachowywać się̨ w sposób nie zakłócający spokoju innym. W związku z tym Klienci proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych oraz nie korzystanie z nich podczas pobytu w NEWLOOK's Institute.
4. Pracownicy NEWLOOK's Institute zastrzegają̨ sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają̨ się̨ z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się̨ znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.

§4 Płatność

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik zabiegów jest dostępny w NEWLOOK's Institute oraz na stronie internetowej salonu. Dodatkowo każdy Klient przed przystąpieniem do zabiegu jest informowany o jego cenie.
2. Za usługi świadczone w NEWLOOK's Institute płatności można dokonać́ gotówką, kartą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 3 dni przed umówionym zabiegiem.

§5 Rezerwacje i odwołanie wizyt

1. Klient może umówić termin wykonania zabiegu telefonicznie, e-mailowo lub online na stronie www
2. Klient, który korzysta pierwszy raz z usługi w NEWLOOK's Institute zobowiązany jest do uiszczenia, w ciagu 48h od zapisu, przedpłaty w wysokości 30% ceny zabiegu, minimalnie 50zł. Jeśli zabieg nie zostanie wybrany to wysokość przedpłaty wynosi 50zł. Przedpłata jest odliczana przy finalizacji wizyty. W przypadku, gdy zabieg nie może zostać wykonany z powodu występujących przeciwwskazań całość przedpłaty zostanie zwrócona.
3. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem uprawnia NEWLOOK's Institute do zatrzymania przedpłaty, niedokonywania dalszych rezerwacji lub w przypadku braku przedpłaty do obciążenia Klienta częściową opłatą za odwołany zabieg, wynoszący maksymalnie 50% ceny cennikowej odwołanego zabiegu. Opłata zostanie doliczona do rozliczenia za kolejny zabieg danego Klienta.
4. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. NEWLOOK's Institute, zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika NEWLOOK's Institute z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
6. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie NEWLOOK's Institute, w tym Pracownika NEWLOOK's Institute, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
7. NEWLOOK's Institute, zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. NEWLOOK's Institute, jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu.

§6 Karnety i pakiety zabiegów

1. W NEWLOOK's Institute dostępne są także karnety na zabiegi seryjne oraz pakiety zwane programami uprawniającymi do korzystania z określonej liczby zabiegów w określonym czasie. Płatność za karnety uiszczana jest z góry.
2. Seria lub pakiet zabiegów ważny jest 3 miesiące od daty pierwszego zabiegu. W przypadku zabiegów z wymaganym dłuższym okresem realizacji, termin ważności serii lub pakietu ustalany jest indywidualnie i wpisany jest w FORMULARZ WYRAŻENIA ŚWIADOMEJ ZGODY NA ZABIEG.
3. Ze względu na konieczność wykonywania zabiegów seryjnych i pakietowych w określonych odstępach czasu, wymagane jest umawianie kilku następujących po sobie wizyt.
4. Umówioną wizytę w ramach serii lub pakietu należy odwołać z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem lub gdy zabieg odbywa się w godzinach porannych, w dniu poprzednim. Zabieg nie odwołany zostaje uznany za odbyty.
5. W przypadku spóźnienia Klienta, zabieg zostaje skrócony o czas spóźnienia lub przepada w przypadku jeśli kosmetolog/fizjoterapeuta nie zdąży go wykonać w pozostałym czasie.

§7 Bony upominkowe

1. W NEWLOOK's Institute, Klient może nabyć również bony upominkowe tzw. vouchery, na określoną kwotę lub zabieg.
2. Na bonach upominkowych jest określona wartość oraz ważność. Po wygaśnięciu terminu ważności bony upominkowe nie będą honorowane.
3. Bon upominkowy uprawnia do skorzystania z określonego zabiegu, a w przypadku wskazanej kwoty do wykorzystania środków.
4. Nie ma możliwości wymiany bonu upominkowego na gotówkę.
5. Istnieje możliwość zmiany usługi na bonie upominkowym po wcześniejszym uzgodnieniu, jednak nie później niż 24h przed umówionym wcześniej zabiegiem.
6. BON podarunkowy na wizytę umówioną, a nie odwołaną przed umówionym terminem uznaje się za zrealizowany.

§8 Reklamacje

1. NEWLOOK's Institute dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były wykonane profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi standardami.
2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji produktu lub usługi.
3. Wszelkie reklamacje należy składać osobiście na wniosku reklamacyjnym dostępnym w recepcji NEWLOOK's Institute.
4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji do NEWLOOK's Institute.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować́ na adres biuro@instytut-urody.com
2. Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Masz pytania lub wątpliwości?
Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość

Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie

NASZA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

NEWLOOK's Institute
Gabinet kosmetologiczny w Centrum Warszawy

ul. Gałczyńskiego 5
00-362 Warszawa

KONTAKT

Tel:+48 22 353 73 63
instytut@instytut-urody.com

ZAPRASZAMY

pon - pt: 9 - 21
sobota: 9 - 17